Høringsvar fra Liberal Alliance – på Frederikssund Kommunes Budget 2015-2018

Det er med stor interesse, at undertegnede repræsentanter for Liberal Alliance Frederikssund (del af Liberal Alliance Fjordbyerne) har læst det nye Byråds første Budgetforslag 2015-2018. Den sammenlagte kommune har nu for første gang fået et Byråd med borgerlig-liberalt flertal i spidsen, og det har vi naturligvis forventet vi os meget af.

Indledningsvist, skal vi rose Byrådet for så småt at være gået i gang med at inddrage borgerne, dels i det udviklende, politiske arbejde (i første omgang på Kultur –og Fritidsområdet) og dels i kommunens økonomi og budgetarbejde. Naturligvis ønskede LA Frederikssund at processen med inddragelse af borgerne i kommunens årlige budgetfase var startet noget før, men nu er byrådet i gang, og til næste år kan processen fint startes op i foråret, senest før skolesommerferien, som Borgmesteren også selv var inde på, ved det nyligt afholdte informationsmøde om samme emne. Ligeledes skal der lyde ros for planer om tre mindre men vigtige initiativer:

 • Trafiksikring af Møllevej, Jægerspris – længe savnet i forhold til kravet om ”Sikker Skolevej”
 • Afskaffelse af byggesagsgebyrer – letter byrden for borgere og erhvervsliv
 • Afskaffelse af afgiftfor anvendelse af udendørsarealer…

Generelt om Budget 2015-2018…

Budgettet er, som andre år tidligere, meget omfangsrigt, med både mange besparelsesforslag og mange nye initiativer. Generelt skal der i første omgang lyde et stort suk fra vores side, omkring Byrådets rutine med, at fremlægge et budget med få besparelser og få budgetændringsforslag i et valgår, for så året efter et valg – som nu i år – at ”true” lokalbefolkning og kommunens ansatte med nye, store og på papiret: ”nødvendige” besparelser.

Denne proces, med store besparelser i en Byrådsperiodes første år, og få eller ingen besparelser i periodens sidste år, er naturligvis ikke særegent for Frederikssund Kommune – men Liberal Alliance Frederikssund vil alligevel godt foreslå, at I tager teten til at denne lidt negative, og for borgerne nok uforståelige ”Budgetcyklus” stoppes, sådan at et mere sundt og langtidssikret budgetarbejde bliver et af Frederikssund Kommunes nye varemærker. Endelig er det også tydeligt, at Frederikssunds nye Byråd også gerne ”vil en masse”, et ambitionsniveau som nok er forståeligt, det nye borgerlig-liberale flertal taget i betragtning, men også et ambitionsniveau som vi i dette høringsvar vil sætte spørgsmålstegn ved….Måske vil I for meget nyt, på én gang!?

Mange store besparelser på kerneydelserne…

Budget 2015-2018 har som nævnt MANGE og flere steder: STORE besparelser, på det vi i Liberal Alliance Frederikssund kalder de borgernære kerneydelser. Det er et kedeligt syn, og som vi ser det, skyldes behovet for nye, store besparelser bestemt ikke så meget det faktum, at der bliver færre og færre børn – og flere og flere ældre borgere i kommunen (for den udvikling bliver jo løbende forudsagt i de 10 årige befolkningsprognoser), men det store behov for nye besparelser skyldes derimod overvejende det tidligere Byråds (over)forbrug og i flere henseender uhensigtsmæssige måde at prioritere kommunens økonomi på.

I de tidligere Byrådsperioder, i den sammenlagte kommunes korte levealder, har der (også) været et meget stort politisk fokus på nye kommunale projekter og nye anlægsinvesteringer, især på skoleområdet i Frederikssund by og i forbindelse med det store projekt: Ny by ved St. Rørbæk (Vinge). Disse prioriteringer foretaget i de gamle byråd trækker i vores optik det uheldige spor efter sig, at det blandt andet giver Jer i det nye byråd, ansvaret for at få afviklet nogle store lån, med afdrag og renter i millionklassen.

SÅ – nye projekter og flere kommunale lån, medfører ofte, direkte eller indirekte, nye besparelser. Besparelser, som kunne have været undgået hvis byrådet havde sat større ”tæring efter næring”. Besparelser, som betyder en belastning af de borgernære kerneydelser, såsom skoler, ældrepleje mv., og altså kun sekundært skyldes kombinationen af et vigende børnetal og et stigende antal ældre borgere. Besparelser, som indirekte kan ”finanseres” ved at droppe nogle af de mange nye projekter!

Gentænk Frederikssund Kommunes Økonomiske Politik!

Som det forhåbentligt er tydeligt i ovenstående afsnit, ser Liberal Alliance Frederikssund med stor bekymring på de økonomiske udfordringer, som har negativ indflydelse på kommunens nuværende og fremtidige økonomi inden for de borgernære kerneområder. I forlængelse heraf, vil vi derfor varmt anbefale Jer, at revurdere den økonomiske politik som et flertal i byrådet besluttede i vinteren 2014.

Denne anbefaling hviler kort fortalt på det faktum, at det nye byråd, desværre selv lægger op til, i den valgte økonomiske politik, at ville fortsætte de tidligere byråds måde at prioritere kommunens økonomi på. Det borgerlig-liberale flertal i Frederikssund byråd bør med andre ord i vores optik, stoppe op og revurdere, hvorvidt det giver liberal mening eller ej, at fortsætte sporet med flere og flere anlægsinvesteringer – flere og flere nye projekter – alle mestendels for lånte penge – og flere og flere afledte, kedelige besparelser på de vigtige, borgernære kerneområder, såsom daginstitutionsområdet, skoleområdet og det nuværende kultur- og fritidsområde.

Kritik af byrådets gentagne lånoptag…

Nye anlægsinvesteringer, som kommer borgerne direkte til gode i deres hverdag, er naturligvis altid på sin plads, så længe investeringerne forbedrer den kommunale service til borgerne, så længe investeringerne ikke sker for (for mange) lånte penge og så længe investeringerne ikke genererer flere, nye driftudgifter uden de erstatter tidligere driftudgifter.  MEN – som nævnt ovenfor, er det desværre ikke en sådan sund prioritering Frederikssunds nye byråd lægge op til i Budgetforslag 2015-2018. Vi noterer os, at byrådet desværre i stedet:

 • Budgetterer med byggeri af mange og forholdsvis store, nye kommunale anlæg/bygninger
 • Budgetterer medflere nye lånoptag, vel sagtens for at finansere byggeriet af de mange nye kommunale anlæg og bygninger, hvilket stille og roligt, som tidligere beskrevet, vil belaste økonomien på de borgernære kerneområder…

First Things first…

Ved en gennemgang af budgettet, ser vi altså en kedelig rød tråd igennem hele budgetforslaget, som netop tydeliggør Jeres ønske om iværksættelse af MANGE nye tiltag – for flere nye lån – i kombination med MANGE besparelser på kommunens almindelige kerneområder. En proces, som bider sig selv i halen: flere nye tiltag, flere nye byggeprojekter, flere nye lånoptag – vil alt andet lige, medføre flere nye ”nødvendige” besparelser… og sådan kommer det altså til at køre i ring, på en yderst uheldig måde!

Liberal Alliance Frederikssund anbefaler derfor Frederikssund Byråd, at vende denne uheldige udvikling NU, ved at følge det engelske udtryk: ”first Things first”. Sagt med andre ord, så vil vi varmt anbefale Jer at prioritere skarpt mellem hvad der i daglig tale kan kaldesNeed-to-have -ogNice-to-have-opgaverne i en kommunens daglige virke.

Som vi ser det, opprioriterer I nemlig, med dette budget, alt for mange Nice-to-have-opgaver, og nedprioriterer de langt mere vigtige og borgernære Need-to-have-opgaver. Og det er præcis denne prioritering, som vi vil opfordre Jer til at ændre markant på, til borgernes og de fremtidige byråds fordel!

Kommentarer til byrådets store satsning på kommunale turisme-initiativer…

I Liberal Alliance Frederikssund står vi desuden også uforstående overfor, at Frederikssund byråd vil satse markant på en masse nye, kommunale projekter og nybyggerier inden forTurist-området, og det i en tid hvor mange borgere og personalegrupper i kommunen samtidig bliver mødt med store besparelser på de borgernære kerneydelser. Vi ser, at Frederikssund byråd blandt andet ønsker at bruge skattekroner på:

 • Et ”Kultur- og havnebad” i Frederikssund Havn – samlet investering: godt 8 mio. kroner
 • Udvidelse af Marbæk Lystbådehavn, Frederikssund – samlet investering: ca. 9 mio. kroner
 • Nye faciliteter i Kulhuse Havn – samlet investering: godt 9 mio. kroner
 • Etablering af nyt Turisme-center under FETC – ekstra årlig driftudgift på: ca. 2,6 mio. kroner
 • Ydermere ser vi, at ”Borgernes Hus” stadig ønskes etableret trods massive protester…

Men – hvad med de afledte, ekstra driftudgifter?

En vigtig detalje i denne sammenhæng er, at det fremlagte budgetforslag desværre ikke angiver et fuldt overblik over de samlede kommende, afledte driftudgifter på hver enkelt nye anlægsforslag inden for dette indsatsområde. SÅ – ét er, at byrådet samlet set ønsker at investere 25-30 mio. kroner (Borgernes Hus mv. fraregnet!) på nye kommunale turistrelaterede anlæg –og byggerier, noget andet er, at byrådet (og borgerne) ikke har overblik over, hvad de forholdsvis store anlægsinvesteringer får af fremtidige konsekvenser for kommunens driftøkonomi… Liberal Alliance Frederikssund har naturligvis ”gennemskuet” at de planlagte, forholdsvis store lånoptag som der samtidig budgetteres med de næste fire år, nok mestendels skal bruges til finansering af blandt andet disse Turist-anlægs-investeringer. MEN – de vigtige spørgsmål er i vores optik:

 • Hvor store bliver de fremtidige udgifter til afdrag og renter på disse kommunale lån?
 • Hvor store bliver de afledte driftudgifter (vedligehold, drift mv.) på disse Turisme-nybyggerier?
 • Hvilke borgernære kerneydelser skal stå for skud næste gang Frederikssund byråd skal finde nye besparelser, til betaling af afdrag, renter og nye driftudgifter på netop disse nye projekter?

Udskyd de planlagte besparelser og strukturændringer på Skoleområdet!

Under dette punkt vil vi tillade os at samle Jeres forslag til besparelser og strukturændringer på hele børne- og ungeområdet under ét.

Lige nu, og velsagtens flere år frem i tiden, vil hele skoleområdet, inklusiv SFO-, klub- og Ungdomsklub områderne, være stærkt påvirket – og belastet – af den nye Folkeskolereform. En reform, som Liberal Alliance på mange områder er stærkt utilfreds med! Set i lyset af, at kommunens indkøring af denne, nye Folkeskolereform kun er i sin spæde start – med hvad deraf følger af STORE udfordringer for ledelser, bestyrelser og ikke mindst; personalegrupper på hele området, så står Liberal Alliance Frederikssund meget uforstående og kritisk over for, at byrådet SAMTIDIG vil:

 • Trække nye skoledistrikter- og en ny ledelsesstruktur ned over skolerne og institutionerne!
 • Kræve kortere forberedelsestid til lærerne, i en tid hvor alt er nyt i forbindelse med reformen!
 • Regne med, at opnåelse afet lavere sygefravær blandt områdets personale er realistisk, i en tid med højt stressniveau, qua de mange nye opgaver og nye rutiner reformen medfører!

Kort fortalt synes vi, at I med disse forslag til budgetbesparelser og nye strukturændringer på det samlede børne- og skoleområde, strammer buen unødigt hårdt, på det i forvejen reform-belastede område!

Liberal Alliance Frederikssund opfordrer derfor byrådet til, at skåne skoleområdet et år eller to for politiske krav om nye besparelser -og strukturelle omlægninger.Børnenes skolegang og personalets tryghed i en kaotisk til, må have første prioritet!

Kommentarer til budgettering omkring den nye by ved St. Rørbæk: Vinge…

Det er vist ingen hemmelighed, at Liberal Alliance Frederikssund længe har været bekymret for Frederikssund kommunes økonomiske engagement i udviklingen af den nye by Vinge. Den politiske beslutning om etablering af denne nye by ved St. Rørbæk blev truffet før den økonomiske krise for alvor ramte landet. Måske havde det været rettidig omhu, at pause planerne og kommunens arbejde med Vinge-projektet, imens ”Riget fattedes penge”?

Fint er det dog, at byrådet (endelig) har lagt store dele af projektet ud i et udviklingsselskab… Men, projektet har været længe undervejs, -og et dyrt bekendtskab for kommunens økonomi. Alt andet lige – uden at kende de samlede kommunale udgifter til Vinge-projektet – må Vinge have medført en stor belastning af kommunens samlede driftbudget!? Her vil I nok sige, at Liberal Alliance Frederikssund ikke kan tillade sig at ”blande pærer og æbler” på denne måde, men jo, det bør vi – og især I – gøre, i anerkendelse af, og i respekt for, at det dels er borgernes penge byrådet forvalter – og dels at ”pærerne” i den ene side af kurven (læs: kommunens samlede økonomi) sagtens kan belaste og påvirke ”æblerne” i den anden side af kurven, præcis som vi har vist andre steder i dette høringsvar…

Ydermere vil vi sætte spørgsmålstegn ved, om Jeres mål om at kunne ”tjene” knap 250 mio. kroner på salg af Vinge-grunde i 2015, er et realistisk mål, den stadig aktuelle økonomiske krise i landet taget i betragtning? Måske bør forventningerne til salgets omfang med andre ord nedjusteres en smule, sådan at næste års budget ikke (også) skal rammes af nye, store behov for besparelser på driften!

Afslutningsvist vil vi anbefale byrådet, nøje at gennemtænke HVILKE kommunale bygninger –og ditto opgaver der skal ”bygges ind i” Vinge! Skal der f.eks. nødvendigvis være en ny skole i Vinge, i en tid med faldende børnetal?

Kommentarer til besparelser og investeringer inden for Kultur- og Fritidsområdet…

Med hensyn til byrådets budgetforslag inden for Kultur- og Fritidsområdet, bekymrer det Liberal Alliance Frederikssund at se, hvordan det nye borgelig-liberale byrådsflertal i store træk vil opprioritere kommunale Kultur- og fritidsaktiviteter (herunder hører også de mange forslag til nye turismerelaterede kultur- og fritidsprojekter) og nedprioritere den kommunale støtte til de frie og etablerede foreninger –og klubber inden for Kultur- og Fritidsområdet…

Hvorfor skal f.eks. det samlede Folkeoplysningsområde udsættes for besparelser i størrelsesordenen 6%

(af områdets nuværende budget), når kommunens egne biblioteker ”kun” skal udsættes for besparelser i størrelsesordenen 0,5% (af bibliotekernes samlede budget)?

Naturligvis kan man godt argumentere for, at det at byrådet ønsker at investere i en række nye kommunale anlæg -og bygninger inden for Kultur- og Fritidsområdet, også vil komme de frie foreninger og klubber til gode. F.eks. foreslår I, at der skal investeres i byggeriet af et Ungdomssøsports-center på Kalvøen(anlægsudgift i 2016: 5,5 mio. kr.)… ligesom byrådet sidste år, skrev et nyt Kampsport-center ind i budgettet (til en samlet anlægsudgift på 10 mio. kr.) og endelig foreslår I også, at sports-arealerne omkring Ådalens skole skal forbedres (dog kan vi ikke gennemskue hvor store midler byrådet ønsker at afsætte til disse sportsarealer). Samlet set forslag, som i en anden tid med bedre økonomi i kommunen, ville være fine, nye initiativer til glæde for mange.

Men, igen er der så spørgsmålet om de afledte driftudgifter ved disse nye anlæg: hvordan skal disse fremtidige afledte udgifter finanseres? Ved nye besparelser internt på området?

Spørgsmålet er derfor om det samlet set giver borgerne ”valuta for pengene”– når I på den ene side svinger sparekniven hårdt over Folkeoplysningsområdet mv., og på den anden side skåner kommunens biblioteker for de store besparelser, samtidig med, at I vil investere stort i nye kommunale anlæg- og bygninger?

De talrige nye initiativer på dette område (og det relaterede Turismeområde) viser altså tydeligt, at byrådet vægter egne, kommunale Kultur- og Fritidsaktiviteter højere end støtten til de frie Folkeoplysende foreninger, sportsklubberne m.fl. Havde Liberal Alliance Frederikssund siddet i byrådet, havde vi prioriteret omvendt…

Afslutningsvist vil vi knytte en kommentar til et budgetudvidelsesforslag som vi står noget uforstående over for: Oprettelsen af et projekt: ”Kultur.Natur.Dannelse”(forslag nr. 36). Et forslag, som i vores optik ligger midt imellem Opvækst- og uddannelsesområdet og Kultur- og Fritidsområdet, men som er svært at finde hoved og hale i… Hvordan kan 100.000 kr. om året til dette projekt give kommunens børn mere ”kultur, natur og dannelse” end de i forvejen får i f.eks. skolerne, daginstitutionerne, klub-tilbud mv? Hvordan definerer Frederikssund Kommune ”dannelse” når det drejer sig om børn og deres opvækst? Og hvad skal de 100.000 om året helt konkret bruges til? Mange bække små… og er dette projekt så nødvendigt, nu?

Sammenfattende kommentarer og anbefalinger…

Selvom vi indledte vores høringsvar med ros til enkelte, små fornuftige tiltag – og selvom vi roste byrådet for så småt at åbne op over for borgerne, omkring byrådets budgetarbejde og kommunens økonomi – så står det forhåbentlig klart, at Liberal Alliance Frederikssund dels er skuffet over at erfare, at det nye borgerlig-liberale byråd i Frederikssund kommune, stort set arbejder og prioriterer som sine Socialdemokratiske forgængere – og dels er vi meget skuffede over, at det nye byråd i overdreven stil prioriterer ”Nice-to-have”opgaver langt højere end de borgernære ”Need-to-have”opgaver!

Her i høringsvaret har vi kommenteret på udvalgte, iøjefaldende poster i budgettet – og har udeladt andre, men ikke nødvendigvis mindre vigtige poster! Vores prioritering er foretaget i lyset af, at vi hverken kan eller skal have en holdning til alle Jeres mange prioriteringer og budgetforlsag, men altså alene ser os forpligtiget til at kommentere på de store hovedlinjer i Budget 2015-2018.

Afslutningsvis vil vi samle vores anbefalinger til Budget 2015-2018 i en lille liberal prioriteringsliste:

 • Gentænk byrådets valgte Økonomiske politik i en mere liberal retning!
 • Stop de mange lånoptag – og sæt ”tæring efter næring” mht. nye projekter!
 • Skån skoleområdet for besparelser og nye strukturer – i en tid ramt af Folkeskolereformen!
 • Hold etablering af et Turisme-center inden for FETC’s nuværende økonomiske rammer!
 • Overlad turismeudvikling til erhvervslivet og foreningerne m.fl. indenfor Kultur- & Fritidsområdet!
 • Udskyd planer om Havnebassiner, udvidelse af lystbådehavne mv. til bedre økonomiske tider!
 • Drop planerne helt om et stort Borgenes Hus og fokusér på at forbedre de nuværende kulturtilbud!
 • Hold fremadrettet et skarpt øje med både de direkte og de afledte driftudgifter i alle nye projekter!
 • HUSK – at de borgernære kerneydelser altid bør vægtes højere end nye, smarte projekter!
 • HUSK – alt i alt, en mere skarp og målrettet prioritering mellem Need-to-have og Nice-to-have!

Med venlig hilsen

Marianne D. Porsborg , Næstformand, Jægerspris

Michael Herløv, Bestyrelsesmedlem, Fr.sund

Ulrik Haagensen, Bestyrelsesmedlem, Slangerup

LA Fjordbyerne